Fincite is het instrument waarmee u inzicht verkrijgt in uw kostenstromen en –toewijzing. Belangrijk uitgangspunt daarbij is dat Fincite deze kostentoewijzing baseert op de actuele gegevens in uw financiële administratie. Daarmee is de basis eenduidig en zijn de resultaten ook direct daarnaar terug te herleiden. Dat heeft een aantal grote voordelen:

Actualiteit

De rapportages zijn up-to-date, ze zijn altijd gebaseerd op de meest actuele gegevens. Dat zorgt ervoor dat uw informatie beter is, dat u niet achter de feiten aan loopt en u snel kan reageren op recente ontwikkelingen.

Eenduidigheid

Door de eenduidige basis kan er nooit discussie ontstaan over de (basis)gegevens. De analyse zal zich concentreren op waar het echt over moet gaan, namelijk de toewijzingsgrondslagen en de resultaten.

Herleidbaarheid

Fincite zorgt voor rapportages waarin alle bedragen altijd simpel en exact zijn terug te herleiden naar de brongegevens in de financiële administratie. Dit vraagt niet om specialisten of enige vorm van interpretatie.


© Fincite

Rapportages voor derden zijn niet alleen makkelijk op te leveren, maar ze zijn ook consistent qua opbouw, kwaliteit en onderbouwing.

U kunt het met uw klanten gaan hebben over belangrijke zaken, omdat er geen discussie meer is over de onderliggende feiten.