Privacybeleid

September 2022

Algemeen

Fincite Management BV (na deze: ‘Fincite’) hecht belang aan bescherming van persoonsgegevens. Deze privacyverklaring geeft u inzicht in welke persoonsgegevens wij verzamelen, hoe wij die gebruiken, hoe u daar inzage in kan krijgen en hoe u deze gegevens kan veranderen.

Opslaan van persoonsgegevens

Fincite slaat van klanten en potentiële klanten de onderstaande persoonsgegevens op:
– Naam
– Naam en adres van de organisatie waar onze (potentiële) klant voor werkt
– Functie of rol binnen deze organisatie
– Zakelijke telefoonnummers
– Zakelijk e-mailadres

Voor het opslaan van deze persoonsgegevens hebben wij een redelijk belang. In het geval van onze klanten betreft het de persoonsgegevens die zij bij het sluiten van de overeenkomst aan ons ter beschikking hebben gesteld. Wij hebben deze persoonsgegevens nodig om de overeenkomst op een goede manier te kunnen uitvoeren.

In het geval van potentiële klanten hebben we de persoonsgegevens nodig om hen te dienen met informatie over de diensten van Fincite en wat deze diensten kunnen betekenen in de verbetering van hun bedrijfsvoering. Van potentiële klanten slaan wij alleen persoonsgegevens op die:
– Openbaar zijn c.q. (niet wederrechtelijk) in derde publicaties zijn verschenen
– Door de betrokken organisaties zelf op hun websites zijn gepubliceerd
– Door betrokkenen zelf aan ons ter beschikking zijn gesteld in gesprekken of andere vormen van communicatie

Fincite verkrijgt geen persoonsgegevens van andere bronnen of andere partijen. Fincite stelt geen persoonsgegevens ter beschikking van andere partijen, behalve dan strikt noodzakelijk voor de informatievoorziening aan (potentiële) klanten of voor de goede uitvoering van onze diensten. Fincite heeft met deze andere partijen een bewerkersovereenkomst gesloten die erop ziet dat de persoonsgegevens niet aan derden worden verstrekt en alleen worden gebruikt voor het doel waarvoor deze persoonsgegevens ter beschikking zijn gesteld.

Uw rechten met betrekking tot persoonsgegevens

U heeft met betrekking tot uw persoonsgegevens de onderstaande rechten:

 • Inzage
  Op uw verzoek zal Fincite u melden welke persoonsgegevens wij van u hebben.
 • Rectificatie en aanvulling
  Na uw rectificatie en/of aanvulling zullen wij uw persoonsgegevens conform uw aanwijzingen aanpassen of deze gegevens verwijderen.
 • Vergetelheid
  Op uw verzoek zal Fincite uw persoonsgegevens verwijderen.
 • Beperking van verwerking en bezwaar tegen verwerking
  Op uw verzoek zal Fincite uw gegevens niet verwerken.

Niet van toepassing zijn uw rechten op bezwaar tegen geautomatiseerde besluitvorming en profilering. Deze activiteiten vinden binnen Fincite met persoonsgegevens niet plaats.

Verzoeken met betrekking tot de uitoefening van bovenstaande rechten kunt u schriftelijk (brief of e-mail) bij Fincite indienen, zodanig dat wij voldoende uw identiteit kunnen vaststellen. Na ontvangst van uw verzoek zullen we u binnen twee weken schriftelijk (brief of e-mail) bevestigen of en hoe wij uw verzoek hebben uitgevoerd. Fincite zal verzoeken zoals bovenstaand altijd uitvoeren, tenzij wij dwingende gerechtvaardigde gronden voor de verwerking hebben die zwaarder wegen dan uw belangen, rechten en vrijheden of als wij gronden hebben die verband houden met de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering.

Websites

De websites van Fincite laten alleen cookies achter voor statistische doeleinden. Wij delen deze informatie niet met derden. Wij herleiden deze informatie niet naar achterliggende organisaties of individuen.

De sites van Fincite bevatten hyperlinks naar andere websites. De websites van derden, waarnaar hyperlinks zijn opgenomen, worden niet door Fincite gemaakt en/of onderhouden. Fincite neemt geen verantwoordelijkheid voor de bescherming van persoonsgegevens door deze sites respectievelijk door de organisaties die deze sites maken en onderhouden. Wij raden u aan u op de hoogte te stellen van de privacyverklaringen van deze sites.

Gegevensversleuteling

Persoonsgegeven worden door Fincite opgeslagen met AES 256-bit versleuteling. Voor communicatie binnen Fincite worden alleen SSL-beveiligde verbindingen gebruikt.

Dataretentie

Persoonsgegevens zullen alleen worden bewaard zolang dat nodig is voor het doel waarvoor deze persoonsgegevens zijn opgeslagen, of zolang dat wettelijk is vereist.

Gegevens van het bedrijf

Fincite Management BV
Houtensewetering 37
3991 LK  Houten
Telefoon +31 85 130 04 20
E-mail info@fincite.nl
Inschrijving Kamer van Koophandel onder nummer 56596073

Vragen, opmerkingen en bezwaar

Als u vragen of opmerkingen heeft over dit privacy beleid, of als u meent dat uw belangen niet goed door ons worden behartigd, neemt u dan contact met ons op. Indien u een klacht over ons privacy beleid wenst in te dienen, kunt u u wenden tot Fincite of tot de Autoriteit Consument & Markt.

Veranderingen van dit privacy beleid 

Op onze website vindt u de meest recente versie van ons privacy beleid. Fincite kan dit beleid aanpassen, bij verandering zullen wij op dat moment daarover een bericht op onze homepage plaatsen. Als het een materiële wijziging betreft met betrekking tot het gebruik van de persoonsgegevens die u aan Fincite hebt verstrekt, zullen wij u daarvan op de hoogte stellen.

K640_Pocket watch